Photography Portfolio - 1645

le grillage - metallic grating

The image le grillage - metallic grating was posted online on the 3 November 2013.