Photography Portfolio - 1867

demi-plein ou demi-vide  - half full or half empty

The image demi-plein ou demi-vide - half full or half empty was posted online on the 3 September 2012.