Photography Portfolio - 384

miroir, miroir, dis-moi...

The image miroir, miroir, dis-moi... was posted online on the 31 May 2017.